1500شانه
700شانه
وینتیج
گلیم
1200شانه ساده
1200شانه برجسته

دسته بندی انواع فرش بر اساس شانه و تراکم