6 - فرش

تفاوت فرش خارجی با ایرانی در چیست ؟

فرش ماشینی

تفاوت فرش خارجی با ایرانی در چیست ؟

 

What is the difference between foreign carpet and Iranian carpet?

 

Persian carpets and rugs of various types were woven in parallel by nomadic tribes, in village and town workshops, and by royal court manufactories alike. As such, they represent miscellaneous, simultaneous lines of tradition, and reflect the history of Iran and its various peoples.

 

 

فرشها و قالیهای ایرانی از انواع مختلف ، توسط قبایل عشایری ، در کارگاههای روستا و شهر و کارخانه های دربار سلطنتی بافته می شد.

به این ترتیب ، آنها سنت های متفرقه و همزمان را نشان می دهند و تاریخ ایران و اقوام مختلف آن را منعکس می کنند.

 

 

The carpets woven in the Safavid court manufactories of Isfahan during the sixteenth century are famous for their elaborate colours and artistical design, and are treasured in museums and private collections all over the world today

 

فرش های بافته شده در کارخانه های صفوی اصفهان در طول قرن شانزدهم به دلیل رنگ های زیبا و طراحی هنری خود مشهور هستند و امروزه در موزه ها و مجموعه های خصوصی در سراسر جهان گنجینه شده است.

 

 

Their patterns and designs have set an artistic tradition for court manufactories which was kept alive during the entire duration of the Persian Empire up to the last royal dynasty of Iran

 

الگوها و طرح های آنها یک سنت هنری برای کارخانه های درباری ایجاد کرده است که در تمام مدت امپراتوری ایران تا آخرین سلسله سلطنتی ایران زنده بوده است.

 

 

Carpets woven in towns and regional centers like Tabriz, Kerman, Neyshabour, Mashhad, Kashan, Isfahan, Nain and Qom are characterized by their specific weaving techniques and use of high-quality materials, colours and patterns

 

فرش هایی که در شهرها و مراکز منطقه ای مانند تبریز ، کرمان ، نیشابور ، مشهد ، کاشان ، اصفهان ، نائین و قم بافته می شوند با تکنیک های خاص بافت و استفاده از مصالح ، رنگ ها و نقوش مرغوب مشخص می شوند. کارخانه های شهرسازی مانند تبریز نقش تاریخی مهمی در احیای سنت قالیبافی پس از دوره های افول داشته اند.

 

 

Town manufactories like those of Tabriz have played an important historical role in reviving the tradition of carpet weaving after periods of decline

 

کارخانه های شهرسازی مانند تبریز نقش تاریخی مهمی در احیای سنت قالیبافی پس از دوره های افول داشته اند.

 

 

 Rugs woven by the villages and various tribes of Iran are distinguished by their fine wool, bright and elaborate colours, and specific, traditional patterns

 

فرشهای بافته شده توسط روستاها و اقوام مختلف ایران با پشم خوب ، رنگهای روشن و استادانه و الگوهای سنتی و خاص متمایز می شوند.

 

 

Nomadic and small village weavers often produce rugs with bolder and sometimes more coarse designs, which are considered as the most authentic and traditional rugs of Persia, as opposed to the artistic, pre-planned designs of the larger workplaces. Gabbeh rugs are the best-known type of carpet from this line of tradition

 

بافندگان عشایری و روستاهای کوچک اغلب فرش هایی با طرح های جسورانه و گاه درشت تر تولید می کنند که برخلاف طرح های هنری و از پیش برنامه ریزی شده محل های کار بزرگتر ، معتبرترین و سنتی ترین فرش های ایران محسوب می شوند. فرش گبه معروف ترین نوع فرش خطی سنتی است.

 

 

The art and craft of carpet weaving has gone through periods of decline during times of political unrest, or under the influence of commercial demands. It particularly suffered from the introduction of synthetic dyes during the second half of the nineteenth century. Carpet weaving still plays a major part in the economy of modern Iran

 

هنر و صنعت قالیبافی در دوران ناآرامی های سیاسی یا تحت تأثیر تقاضاهای تجاری دوران افول خود را پشت سر گذاشته است. این به ویژه از ورود رنگ های مصنوعی در نیمه دوم قرن نوزدهم رنج می برد. قالیبافی هنوز نقش عمده ای در اقتصاد ایران مدرن دارد.

 

 

Modern production is characterized by the revival of traditional dyeing with natural dyes, the reintroduction of traditional tribal patterns, but also by the invention of modern and innovative designs, woven in the centuries-old technique. Hand-woven Persian carpets and rugs have been regarded as objects of high artistic and utilitarian value and prestige since the first time they were mentioned by ancient Greek writers

 

ویژگی های تولید مدرن با احیای رنگ آمیزی سنتی با رنگهای طبیعی ، معرفی مجدد الگوهای سنتی قبیله ای ، اما همچنین با اختراع طرحهای مدرن و بدیع ، بافته شده در تکنیک قرن ها مشخص می شود. فرشها و قالیهای دستباف ایرانی از اولین باری که از نظر نویسندگان و نویسندگان یونان باستان مورد توجه قرار گرفته و دارای ارزش و اعتبار هنری و سودمندی بالایی بوده اند.

 

 

بازگشت به لیست

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.